ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної електронної реєстрації дітей

до закладів дошкільної освіти Жмеринської міської територіальної громади

1. Загальні положення

      1.1.Загальна електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), що є у комунальній власності Жмеринської міської територіальної громади, здійснюється з метою:

 • забезпечення реалізації права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти;
 • спрощення процедури ведення обліку дітей дошкільного віку Жмеринської міської територіальної громади;
 • забезпечення доступу до інформації про заклади дошкільної освіти, що перебувають у комунальній власності Жмеринської міської територіальної громади;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО Жмеринської міської територіальної громади.

      1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • загальний електронний реєстр дітей до ЗДО (далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру – управління освіти Жмеринської міської ради;
 • адміністратор Реєстру – управління освіти Жмеринської міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує  збереження та захист інформації,  що міститься  у Реєстрі;
 • реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;  
 • заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру

     2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до закладу дошкільної освіти.

    2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • місце народження;
 • адреса проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • заклад дошкільної освіти, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації та місця проживання;
 • серія та № паспорта або запис № та документ № (для ID-паспорта)
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

      2.3. Внесення до Реєстру інформації про здійснюється на сайті управління освіти Жмеринської міської ради або на сайті закладу дошкільної освіти у розділі «Реєстрація до ЗДО» батьками або особами, які їх замінюють (за зверненням батьків – відповідальною особою закладу дошкільної освіти за ведення сайту).

      Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано» та присвоюється порядковий номер в черзі.

      Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

    2.4. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність інформації в реєстраційній картці.

   2.5. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

   2.6. Вилучення з Реєстру відомостей  про дітей здійснюється:

 • на підставі наказу керівника про зарахування дитини до ЗДО;
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ЗДО та переліку документів, визначених цим Положенням;
 • у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
 • у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).

    2.7. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО згідно дати реєстрації при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні, окрім випадків, передбачених п.2.9.

    2.8. Перенесення черги з одного ЗДО до іншого без зміни дати реєстрації може бути здійснено за заявою одного з батьків у разі документального підтвердження зміни місця проживання.

     2.9. При  перенесенні черги з одного ЗДО до іншого  з інших причин,  не пов´язаних зі зміною місця проживання, буде встановлена нова дата реєстрації (з терміну подання заяви про перенесення черги до іншого ЗДО).

2.10 У разі успішної реєстрації на вказану в заявці електронну пошту прийде лист із автоматично сформованим номером заявки та інструкцією.

3. Порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти

     3.1. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування відповідно до списків, сформованих базою даних.

      Зарахування до новостворених груп здійснюється упродовж періоду формування груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень).

       Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.    

     3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

     3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування до ЗДО» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ЗДО усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.9 Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • ·        медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
 • для пільгової категорії – документ, що підтверджує пільги.

3.4.  Для зарахування дитини з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу до закладу дошкільної освіти (санаторних груп) до заяви про зарахування додається довідка територіального закладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

Для зарахування дитини до закладу дошкільної освіти (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

    3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ЗДО може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО.

    3.6. Першочергово до комунальних закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

 • ·        проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти ;
 • ·        є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
 • ·        є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • ·        належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • ·        належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • ·        перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • ·        діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають інше право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. (діти військовослужбовців, працівників поліції тощо)

      Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

    3.7. Діти, які не були забезпечені місцем в ЗДО у попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги  за умови вивільнення місця у зв´язку з вибуттям дитини з даної групи.

    3.8.  У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування до ЗДО» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до вересня місяця, за ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні-вересні, наявні місця для проходження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі заявкам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього року в поточному році.

     3.9. Оператор вносить в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

     3.10. Керівники ЗДО щомісячно (до 30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період в управління освіти за умови руху дітей (вибуття і прибуття).

4. Забезпечення доступу до Реєстру

      4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

      4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті https://reg.isuo.org/, та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

     5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру https://reg.isuo.org/,  відбувається на безоплатній основі.

     5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку зарахування дітей до ЗДО несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  Author