Освіта Жмеринської міської територіальної громади – це відкрита, різнопланова та самодостатня система, яка постійно модернізується. Управління освіти Жмеринської міської ради, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання, створює якісні умови для здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

В коло діяльності управління входить:

управління навчальними закладами усіх типів (загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними) і форм власності, розташованими на території міста;

визначення потреби в навчальних закладах та подаємо пропозицій до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі, погоджуємо проекти будівництва установ освіти та забезпечуємо оперативний контроль за існуючими НЗ (включаючи сприяння їх  навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню);

здійснення державного інспектування (в межах компетенції) закладів освіти міста та забезпечуємо гласність результатів;

проведення державної атестації навчальних закладів міста щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

організовуємо підготовку навчальних закладів до нового навчального року (зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень) та створюємо належні умови для складання державної підсумкової атестації та підсумкової атестації екстерном;

забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю;

здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні данної роботи;

Здійснює аналіз стану освіти в місті, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалює мережу навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання міських програм розвитку освіти.

Організовує навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що є комунальною власністю, організовує їх фінансове забезпечення та зміцнення матеріальної бази; координує діяльність навчальних закладів.

Сприяє розвитку самоврядування в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

Комплектує навчальні заклади педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалює професійні кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

Забезпечує соціальний захист , охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах та інституту соціальних педагогів.

Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

Контролює створення та аналізує використання в загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.